Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminna Biblioteka Publiczna w Blizanowie

Regulamin Konkursu Fotograficznego

Utworzono dnia 27.01.2022

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
NA NAJSTARSZĄ I NAJCIEKAWSZĄ FOTOGRAFIĘ
PRZEDSTAWIAJĄCĄ NAUCZYCIELI I UCZNIÓW SZKÓŁ

Z TERENU GMINY BLIZANÓW


I. ORGANIZATOR KONKURSU


1. Organizatorem Konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Blizanowie

 

II. CEL KONKURSU
1. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań, wrażliwości artystycznej i zdolności twórczych w zakresie fotografii oraz umiejętności postrzegania fotografii jako zapisu rzeczywistości.
2. Budzenie postaw szacunku dla źródeł przekazujących wiedzę o tradycjach rodzinnych i regionalnych oraz uwrażliwienie na konieczności ich zachowania.


III. TEMATYKA KONKURSU
1. Aby wziąć udział w konkursie wystarczy przeszukać domowe archiwum, znaleźć stare fotografie szkolne z obszaru obecnej gminy Blizanów i dostarczyć je w wyznaczonym terminie do Gminnej Biblioteki Publicznej w Blizanowie.
2. Im starsze zdjęcie, tym lepiej. Preferowane będą te sprzed 1945r. Za datę graniczną przyjmujemy rok 1979, młodszych nie kwalifikujemy do oceny.

 

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Aby wziąć udział w konkursie należy od 27 stycznia 2022 roku do 14 marca 2022 roku nadesłać fotografie (wersja elektroniczna i papierowa) wraz z formularzem zgłoszeniowym
podając ich:
- imię i nazwisko autora/ osoby, której zdjęcie stanowi własność + opis zdjęcia, w tym
orientacyjną datę i miejsce, w którym zostało wykonane.
- adres zamieszkania / telefon kontaktowy, e-mail autora bądź właściciela zdjęcia.

2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich aktualnych i byłych mieszkańców zamieszkujących obszar gminy Blizanów lub związanych emocjonalnie z tym terenem. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów, sporządzonych na wzorze stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu.
Udział w konkursie mogą wziąć zarówno fotograficy amatorzy, jak i profesjonaliści.
3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego uczestnika konkursu (stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu). Formularz dostępny będzie na stronie internetowej Organizatora: http://bpgblizanow.naszabiblioteka.com/

4. Formularz powinien być złożony w jednej kopercie wraz ze zdjęciami (płyta CD + wydruk papierowy). Prace dostarczone bez wypełnionego i podpisanego formularza nie będą oceniane.
5. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
6. Prace dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub zaginięcie nośników-przesyłek przesyłanych pocztą.
8. Przystąpienie do Konkursu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników przez Organizatora w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz identyfikacji uczestników i laureatów konkursu, wydania nagród oraz publicznego podania imion i nazwisk osób nagrodzonych.

 


V. ZASADY DOTYCZĄCE ZDJĘĆ
1. Zdjęcia należy zeskanować w rozdzielczości od 800 DPI (fotografie o minimalnym wymiarze 15x10cm) do 1200 DPI (fotografie o wymiarze mniejszym niż 15x10 cm), w formacie JPG lub TIFF w skali 1:1. Zeskanowane zdjęcia należy nagrać na płytę CD oraz wydrukować. Można załączyć oryginalne fotografie.
2. Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu nie więcej niż 5 zdjęć, z uwzględnieniem większej ilości zdjęć sprzed 1945 roku.
3. Dopuszczalna jest korekta zdjęć w programach graficznych po ich zeskanowaniu, obejmująca ostrzenie, zmiany w poziomach kolorów, jasności i kontraście. Niedopuszczalny jest ich fotomontaż.
4. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie zdjęcia autorstwa uczestnika bądź stanowiące jego własność (uczestnicy konkursu nie muszą być autorami zdjęć), nie naruszające praw autorskich osób trzecich, nigdzie uprzednio nie publikowane.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zdjęcia, które nie spełnia wymagań technicznych Regulaminu lub narusza prawo – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe.
6. Do każdego zdjęcia powinna być przypisana informacja (forma pliku tekstowego) o tym, co przedstawia zdjęcie, z którego roku pochodzi i nazwę miejscowości, w której się znajduje.
7. Wszystkie prace zgłoszone do Konkursu stają się własnością Organizatora i nie podlegają zwrotowi.
VI. MIEJSCE SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH
1. Płyty CD ze zdjęciami (forma elektroniczna + papierowa) i plikiem tekstowym (opis zdjęć) i formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres: Gminna Biblioteka Publiczna w Blizanowie, Janków Pierwszy 101a, 62-814 Blizanów

w kopertach z dopiskiem „KONKURS FOTOGRAFICZNY”
2. Płytę należy opisać podając imię i nazwisko uczestnika.


VII. KRYTERIA OCENY FOTOGRAFII KONKURSOWYCH ORAZ SPOSÓB
WYŁONIENIA LAUREATÓW
1. Jury Konkursowe oraz skład Komisji powołuje Organizator.
2. Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę:
- wartość artystyczną, historyczną i estetyczną prac,
- interpretację i nawiązanie do tematu,
- spełnienie wymogów formalnych.
3. Komisja zastrzega sobie prawo do nie przyznania nagród lub innego ich podziału.
4. Komisja może przyznać 2 nagrody tego samego stopnia.
5. Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne.
6. Za zajęcie I, II i III miejsca i wyróżnienia, Komisja przyznaje dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
7. Organizator zastrzega sobie możliwość nieprzyznania nagrody głównej/nagród głównych w związku z niskim poziomem prac.
8. O wręczeniu nagród zwycięzcy zostaną powiadomieni telefonicznie, listownie lub za pomocą poczty elektronicznej.
9. Od postanowienia Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.

 


VIII. WYKORZYSTANIE NAGRODZONYCH ZDJĘĆ
1. Prace konkursowe wykorzystywane będą jako element promujący gminę Blizanów. Nadesłanych na konkurs płyt CD Organizator nie zwraca. Z chwilą nadesłania fotografie przechodzą na własność Organizatora, który przejmuje do nadesłanych prac autorskie prawa majątkowe.
2. Przesłanie fotografii przez uczestnika konkursu jest równoznaczne ze zgodą, że wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich opublikowanie oraz publiczną ekspozycję.
3. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac w publikacjach przez GBP Blizanów.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do obróbki komputerowej, możliwości dokonywania modyfikacji zdjęć ze względu na wymogi techniczne związane z rozpowszechnianiem prac.


IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian składu komisji, terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagród. Zmieniony regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na
stronie internetowej Organizatora.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyny oraz zmiany terminu jego przeprowadzenia.
3. Zgłoszenie zdjęć do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.
4. Dodatkowych informacji udziela Paulina Wróblewska – tel. 62 75 11 047.
 

Regulamin Konkursu Fotograficznego

Utworzono dnia 27.01.2022, 11:20

Pogoda

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Wrzesień 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Imieniny